Creați un serviciu personalizat Dohodu o konkurenční doložce na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrucțiuni

  • Vhodné řešení pro klíčové zaměstnance nebo pro obchodní zástupce či jiné smluvní partnery, u kterých hrozí, že vezmou Vaše know-how a začnou podnikat, zneužijí kontaktů nabytých u Vaší společnosti či je přetáhne konkurence.
  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ochránit své podnikání před zneužitím zkušeností a kontaktů získaných ve Vaší společnosti.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci činnosti, pro kterou zákaz konkurence vzniká.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé strany.
  • Buďte obezřetní, pečliví a čtěte nápovědy zejména při doplňování délky doby a výše finanční kompenzace. 
  • Často ji budete potřebovat v souvislosti s Pracovní smlovou nebo Smlouvou o spolupráci.
  • Zákonnou úpravu dle zákoníku práce týkající se této problematiky naleznete zde.
  • Zákonnou úpravu dle občanského zákoníku týkající se této problematiky naleznete zde.

Dohoda o konkurenční doložce

Add Comment
Cancel
TATO DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Povinným je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Povinný“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Oprávněným je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Oprávněný“)
Add Comment
Cancel
( Povinný a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Tuto dohodu uzavíráte se
Vyberte osobu, se kterou chcete uzavřít konkurenční doložku. Obchodním zástupcem je myšlen obchodní zástupce, který je podnikatelem (OSVČ).
Smluvní strany prohlašují, že dne
mezi sebou uzavřely Pracovní smlouvu (dále jako „Smlouva“).
Add Comment
Cancel
Povinný může vedle svého zaměstnání vykonávaného pro Oprávněného na základě Smlouvy vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Oprávněného, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Add Comment
Cancel
Povinný se zavazuje, že se v době
měsíců od skončení účinnosti Smlouvy (tj. od skončení pracovního poměru) na území
(dále jen „Území“) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti Oprávněného nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a Oprávněný se zavazuje poskytnout za to Povinnému přiměřené peněžité vyrovnání sjednané dále v této Dohodě.
Add Comment
Cancel
Povinný má povinnost zdržet se na daném Území činnosti vůči
Add Comment
Cancel
Přiměřenost konkurenční doložky
Add Comment
Cancel
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že konkurenční doložka uvedená v předchozím článku Dohody neomezuje Povinného více, než vyžaduje potřebná ochrana Oprávněného, a dále, že konkurenční doložka je vzájemně vyvážená, a to zejména s ohledem na to, že:
Add Comment
Cancel
Oprávněný sdělil Povinnému své know-how a obchodní tajemství;
Add Comment
Cancel
Oprávněný seznámil Povinného se svými klienty;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Finanční kompenzace
Add Comment
Cancel
Oprávněný se zavazuje zaplatit Povinnému peněžité vyrovnání ve výši
+ slovy
za každý měsíc trvání konkurenční doložky uvedené v odst. 1.2 této Dohody (dále jako „Vyrovnání“).
Add Comment
Cancel
Vyrovnání je splatné
, a to k
. dni
po měsíci, za který je Vyrovnání placeno.
Add Comment
Cancel
Vyrovnání bude Povinnému zaplaceno bankovním převodem na bankovní účet č. ú.
, vedený u
.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že Povinný poruší svou povinnost specifikovanou v odst. 1.2 této Dohody, zavazuje se zaplatit Oprávněnému smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zaplacením smluvní pokuty závazek Povinného z konkurenční doložky zaniká.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, je vykládán význam pojmu v jednotném čísle rovněž významu daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž rody ostatní.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k jejímu předmětu a pokud by existovala jakákoliv předchozí ujednání či dohody ohledně předmětu této Dohody, jsou taková ujednání či dohody touto Dohodou nahrazeny.
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Add Comment
Cancel
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany podpisem této Dohody stvrzují, že si ji přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Ascundeți
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Sistemul vă va notifica automat, atunci când termenul limită al înțelegerii se apropie

Obțineți acest document în format PDF și Word

This Document costs 199 Kč (236,81 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.