Creați un serviciu personalizat Odovzdávací protokol na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrucțiuni

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Preberajúci“)
Add Comment
Cancel
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
Add Comment
Cancel
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Add Comment
Cancel
1
Definície
Add Comment
Cancel
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
Chcem odovzdať
Add Comment
Cancel
0.1
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená
číslo
o výmere
m2, nachádzajúci sa na
budovy súp. číslo
, postavená na parcele registra
, parcelné číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
v
, zapísaný na liste vlastníctva č.
, katastrálne územie
.
Add Comment
Cancel
0.2
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená
uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa
.
Add Comment
Cancel
2
Odovzdanie
Add Comment
Cancel
2.1
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
Add Comment
Cancel
3
Stav meračov
Add Comment
Cancel
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Add Comment
Cancel
Elektrická energia:
Add Comment
Cancel
Evidenčné číslo merača:
.
Add Comment
Cancel
Stav:
.
Add Comment
Cancel
Plyn:
Add Comment
Cancel
Evidenčné číslo merača:
.
Add Comment
Cancel
Stav:
.
Add Comment
Cancel
Voda:
Add Comment
Cancel
Evidenčné číslo merača:
.
Add Comment
Cancel
Stav:
.
Add Comment
Cancel
4
Vady Veci
Add Comment
Cancel
4.1
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania
.
Add Comment
Cancel
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Show More Ascundeți
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Sistemul vă va notifica automat, atunci când termenul limită al înțelegerii se apropie

Obțineți acest document în format PDF și Word

This Document costs 6.90 € (8.21 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.