Creați un serviciu personalizat Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instrucțiuni

  • Chcete podnikať v oblasti, v ktorej sa vyznáte, ale nespĺňate zákonom stanovené podmienky pre získanie príslušnej živnosti, napríklad z dôvodu chýbajúceho odborného vzdelania? Podnikať môžete aj prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
  • Zodpovedného zástupcu musí mať podnikateľ aj v prípade, že má k podnikaniu zriadených viacero prevádzkarní. Ak totiž aj sám spĺňa odbornú spôsobilosť, môže ako zodpovedný zástupca zodpovedať len za jednu prevádzkareň. Živnostenský úrad však z tohto môže povoliť výnimku, napríklad vtedy, ak otváracie hodiny rôznych prevádzkarní umožňujú výkon tejto funkcie jednej osobe.
  • Práve v remeselných a viazaných živnostiach preto nemôže samostatne podnikať ktokoľvek, kto spĺňa len všeobecné podmienky získania živnosti, na podnikaní sa aktívne musí podieľať osoba, ktorá má požadovanú odbornú spôsobilosť. Ak takúto odbornú spôsobilosť nemá sám podnikateľ, musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu.
  • Použijete pokiaľ potrebujete prevádzkovať živnosť, ktorá vyžaduje, aby ste mali zodpovedného zástupcu, napr. bary, reštaurácie, remeselné živnosti.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto dohody nájdete tu.

Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

TÁTO DOHODA, KTOREJ SÚČASŤOU JE SÚHLAS ZODPOVEDNÉHO ZÁSTUPCU S USTANOVENÍM DO FUNKCIE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Miesto podnikania:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Podnikateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zodpovedný zástupca“)
Add Comment
Cancel
(Podnikateľ a Zodpovedný zástupca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
1
Spôsobilosť
Add Comment
Cancel
1.1
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že je osobou, ktorá spĺňa všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti podľa ustanovenia § 6 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „živnostenský zákon“), a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti podľa ustanovenia § 7 v spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborne spôsobilou na výkon živnosti „
“ v zmysle živnostenského zákona a jeho príloh (ďalej ako „Živnosť“).
Add Comment
Cancel
1.2
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že mu nebolo zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo povinností určených zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie podmienok živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom.
Add Comment
Cancel
1.3
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že mu nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti.
Add Comment
Cancel
2
Predmet Dohody
Add Comment
Cancel
2.1
Zodpovedný zástupca sa na základe tejto Dohody zaväzuje vykonávať pre Podnikateľa činnosť zodpovedného zástupcu pre Živnosť podľa ustanovenia § 11 živnostenského zákona a stáva sa tak garantom riadneho prevádzkovania živnosti a dodržiavania živnostenských právnych predpisov.
Add Comment
Cancel
3
Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie
Add Comment
Cancel
3.1
Zodpovedný zástupca súhlasí s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu v zmysle § 11 živnostenského zákona, u Podnikateľa pre Živnosť.
Add Comment
Cancel
4
Odmena
Add Comment
Cancel
4.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Zodpovedný zástupca bude pre Podnikateľa vykonávať činnosť podľa tejto Súhlasu
.
Add Comment
Cancel
4.2
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť zodpovednému zástupcovi za činnosť podľa tejto Dohody sumu
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Add Comment
Cancel
5
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
5.1
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť zodpovednému zástupcovi
na vyššie uvedenej adrese
.
Add Comment
Cancel
5.2
Odmena je splatná
.
Add Comment
Cancel
5.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Add Comment
Cancel
6
Trvanie a ukončenie Dohody
Add Comment
Cancel
6.1
Táto Dohoda je uzavretá na dobu
, a to do
Add Comment
Cancel
6.2
Túto Dohodu je vždy možné ukončiť dohodou Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
6.3
Táto dohoda sa ďalej končí uplynutím času, na ktorý bola dohodnutá.
Add Comment
Cancel
7
Práva a povinnosti zodpovedného zástupcu
Add Comment
Cancel
7.1
Zodpovedný zástupca je povinný vykonávať činnosť podľa tejto Dohody s odbornou starostlivosťou, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Add Comment
Cancel
7.2
Podnikateľ je povinný do
odovzdať Zodpovednému zástupcovi všetky doklady, podklady a dokumentáciu týkajúcu sa jeho činnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby mohol Zodpovedný zástupca vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a odbornosťou.
Add Comment
Cancel
7.3
Zodpovedný zástupca nezodpovedá ani neručí za záväzky Podnikateľa.
Add Comment
Cancel
8
Zodpovednosť za škodu
Add Comment
Cancel
Zodpovedný zástupca má zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Podnikateľovi

Ako bude Zodpovedný zástupca zodpovedať za škodu?

8.1
Zodpovedný zástupca plne zodpovedá Podnikateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zodpovedným zástupcom Podnikateľovi, akýmkoľvek porušením povinnosti Zodpovedného zástupcu uvedenej v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
9
Dôverné informácie
Add Comment
Cancel
9.1
Zodpovedný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
9.1.1
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Add Comment
Cancel
9.1.2
databázu zákazníkov Podnikateľa ani kontakty na nich,
Add Comment
Cancel
9.1.3
cenovú politiku Podnikateľa,
Add Comment
Cancel
9.1.4
marketingovú stratégiu Podnikateľa,
Add Comment
Cancel
9.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Podnikateľa,
Add Comment
Cancel
9.1.6
spôsob fungovania podniku (závodu) Podnikateľa,
Add Comment
Cancel
9.1.7
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Podnikateľa.
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Add Comment
Cancel
9.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 9.1 tejto Dohody platí s výnimkou prípadov, kedy:
Add Comment
Cancel
9.2.1
Podnikateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Add Comment
Cancel
9.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Add Comment
Cancel
9.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Dohody,
Add Comment
Cancel
9.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
9.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Add Comment
Cancel
9.4
Zodpovedný zástupca berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Podnikateľa.
Add Comment
Cancel
10
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
10.1
Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenie svojich povinností z tejto Dohody, po dobu trvania vyššej moci, pokiaľ nebolo možné povinnosti z tejto Dohody objektívne splniť.
Add Comment
Cancel
10.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Dohody považovaná každá udalosť, nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov, a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Dohody. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Dohody považujú najmä prírodné katastrofy, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
10.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Dohody pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
11
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
11.1
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
12
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
12.1
V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
12.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
12.3
Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadom predmetu tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
12.4
Táto Dohoda môže byť zmenená iba písomnými dodatkami, podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
12.5
Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
Add Comment
Cancel
12.6
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
12.7
Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne a vážne.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Ascundeți
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
Sistemul vă va notifica automat, atunci când termenul limită al înțelegerii se apropie

Obțineți acest document în format PDF și Word

This Document costs 6.90 € (8.21 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.